شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد نوبت دوازدهم دوره های فراگیر

1391/11/25

1-ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال دوم 92-91 از تاریخ 91/11/23 لغایت 91/11/30
 ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال اول 93-92 از تاریخ 92/6/14 لغایت 92/6/18
نكته مهم: تاریخ های این دستور العمل برای پذیرفته شدگان نیمسال دوم 92-91 می باشد.دانشجویان ملزم به تحصیل در كد قبولی اعلام شده می باشند و تغییر آن امكان پذیر نمی باشد.

2-دانشجویان پذیرفته شده می بایست كلیه دروسی را كه نمره خام آن كمتر از 12 می باشد در نیمسال دوم 92-91 اخذ نمایند.در صورت عدم قبولی درنیمسال دوم ؛دانشجو باید دروس فوق را در نیمسالهای بعدی بگذراند.
تذكر: دروس مردودی دانشپذیری پس از قبولی با كد 3 در كارنامه دانشجو ثبت می گردد.
نكته مهم:اخذ دروس دانش پذیری بصورت خودخوان بلا مانع است.
نكته مهم: درصورتی كه رشته كارشناسی با رشته كارشناسی ارشد قبولی همنام نباشد به تشخیص گروه آموزشی و پژوهشی مربوطه؛ دانشجو علاوه بر واحدهای مصوب مقطع كارشناسی ارشد باید واحدهای جبرانی ازمقطع كارشناسی همان رشته رادر اولین نیمسال تحصیلی ممكن اخذ و بگذراند.درصورتی كه برای رشته ای دروس جبرانی تعریف نشده باشد باید دروس جبرانی توسط گروههای آموزشی و پژوهشی استان تعیین گردد.
3-ثبت نام كلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان گرامی لازم است با مراجعه به سایت http://reg.pnu.ac.irاز تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.
3-1- پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی می توانند با استفاده از شناسه كاربری و گذر واژه وارد سیستم جامع خدمات آموزشی شوند.
شایان ذكر است مراحل ثبت نام، گام به گام در Helpسیستم و همچنین در سایت اطلاع رسانی دانشگاه http://pnu.ac.irموجود می باشد.
3-2-پس ازپایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شدگان اعلام و پس از24ساعت امكان انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود . لازم است دانشجوجهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نماید.
4-افرادی كه با استفاده از تسهیلات آموزشی به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند اعم از كاركنان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور و همسر و فرزندان آنها وكاركنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به آن وهمچنین كاركنان رسمی وپیمانی و قراردادی سازمانهای طرف قرار داد با دانشگاه( با توجه به جدول شماره 7 صفحه87 دفترچه راهنما) و همچنین ایثارگران، جهادگران و رزمندگان ملزم به ارائه مدارك مثبته اشتغال به كار در سازمانهای یاد شده و تائیدیه سهمیه به هنگام ثبت نام هستند.
از اینگونه پذیرفته شدگان باید گواهی لازم دال بر صحت ادعا اخذ و در پرونده ضبط گردد. ( برای كاركنان ارائه گواهی اشتغال به كار و اصل حكم كارگزینی الزامی است)
5-كارمندان استان ، مراكز و واحدهای تحت پوشش پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته درمركز یا واحد محل اشتغال خود نیستند. ضروری است در صورت قبولی در محل اشتغال از ثبت نام ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل آید.
6-اتباع خارجی پذیرفته شده می بایست كلیه شرایط ذكر شده در بند (د) مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنمای ثبت نام و نیز شیوه ثبت نام پذیرفته شدگان اتباع سال 91 را دارا باشند.
7-پذیرفته شدگان ذكور از نظر مقررات نظام وظیفه بایستی با توجه به بند ج و تبصره های مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنمای ثبت نام، مدركی متناسب باوضعیت نظام وظیفه خود ارائه دهند.

مداركی كه پذیرفته شدگان لازم است بصورت حضوری جهت تشكیل پرونده ارائه نمایند:

1)اصل مدرك كارشناسی(لیسانس)مورد تاییدوزارت علوم،تحقیقات و فناوری یاوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی كه درآن معدل دوره كارشناسی قیدشده باشد و تاریخ فراغت از تحصیل آن حداكثر 91/11/30 باشد.
تذكر: كلیه پذیرفته شدگان مدرك كارشناسی معادل مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور مطابق بند2 و3 صفحه 2دفترچه ثبت نام اقدام شود.

1-1- پذیرفته شدگانی كه به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسی(لیسانس)نمی باشند ؛ لازم است اصل گواهی دانش آموختگی تایید شده توسط دانشگاه یاموسسه آموزش عالی محل اخذكارشناسی(لیسانس)را ارائه نمایندكه درآن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده موردتایید وزارت علوم، تحقیقات فناوری یاوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی می باشد.

تبصره1. براساس مصوبه شماره 368مورخ 3/11/74شورای عالی انقلاب فرهنگی،طلاب و فضلاء حوزه علمیه كه بر اساس مدارك صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم و خراسان دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده اند ، همانند دارندگان مدارك كارشناسی می توانند در رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی این دوره تحصیل نمایند.

تبصره2. مدارك تحصیلی خارج از كشور در صورت تایید و برابری آن با مدارك كارشناسی داخلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر می باشد.
2)اصل شناسنامه و دو سری تصویر از تمام صفحات آن
3)اصل و تصویر كارت ملی(پشت و رو)
4) 6قطعه عكس تمام رخ 4×3 با زمینه روشن تهیه شده در سال جاری(مشمولین 12قطعه)
5)مدرك مشخص كننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان )باتوجه به بندج وجدول شماره 1 مندرج درصفحه3دفترچه راهنمای ثبت نام

*-كلیه دانش آموختگان دوره های كارشناسی مورد تایید(بدون توجه به نوع مدرك تحصیلی)می تواننددر دوره های فراگیر مقطع كارشناسی ارشد سال1391 ثبت نام نمایند.( پذیرفته شدگان سطح 2 حوزه های علمیه فقط در رشته های علوم انسانی و معارف مجاز به تحصیل هستند.)
*-مطابق مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر كارشناسی ارشد سال1391؛لازم است پذیرفته شدگان حداكثر تاتاریخ 91/11/30درمقطع كارشناسی فارغ التحصیل شوند.بدیهی است از ثبت نام كسانی كه تا تاریخ فوق فارغ التحصیل نمی شوند ممانعت به عمل آید.

تبصره2. از پذیرفته شدگان مشمول كه بهنگام ثبت نام قادر به ارائه گواهی معدل واحدهای گذارنده شده نمی باشند، به طور مشروط با اخذتعهد،ثبت نام به عمل آید . بدیهی است افراد مذكور باید قبل از ثبت نام برای نیمسال اول سال تحصیلی93-92 مدارك مربوطه را ارائه نمایند،درغیر این صورت برای نیمسال اول سال تحصیلی بعدی ازثبت نام آنان ممانعت به عمل آید.

طراحی سایت : گروه وبین