شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون كارشناسی نوبت بیست و چهارم دوره های فراگیر

1391/11/25
1 - نام نویسی پذیرفته شدگان نیمسال دوم 91/92 از تاریخ 91/11/23 لغایت 91/11/30

2- نام نویسی پذیرفته شدگان نیمسال اول 92/93 از تاریخ 92/6/14 لغایت 92/6/18

تذكر:دانشجویان ملزم به تحصیل در كد قبولی و نیمسال  اعلام شده بوده و تغییر آن با رعایت مقررات تغییر رشته و انتقال دانشجویان ( مطابق آئین نامه آموزشی ) امكان پذیر است.

نكته مهم: تاریخ های اعلام شده در این دستور العمل ویژه پذیرفته شدگان نیمسال دوم 91/92می باشد.

2 – دانشجویان پذیرفته شده می بایست كلیه دروسی را كه نمره خام آن كمتر از 10 می باشد در اولین نیمسال اخذ نمایندودر صورت عدم قبولی دروس فوقرادر اولین نیمسال ممكن اخذ و بگذراند.

نكته مهم1: دروس مردودی دانشپذیری پس از كسب نمره قبولی با كد 3 در كارنامه دانشجو ثبت می گردد.

نكته مهم2: امكان ارائه دروس دانش پذیری بصورت خودخوان مجاز است.

3- ثبت نام كلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان  گرامی لازم است با مراجعه به سایت جامع خدمات آموزشی  http://reg.pnu.ac.irاز تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

4- پس ازپایان ثبت نام اولیه و اعلام شماره دانشجویی ؛حداكثر ظرف مدت 24ساعت امكان انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود ولازم است تا دانشجوجهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نماید .

5- با توجه به حذف آزمون عملی از شرط ورود اولیه دانشجویان رشته تربیت بدنی و هنر، پذیرفته شدگان رشته های مذكور می توانند  همزمان  با سایردانشجویان نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند.

شایان ذكر است پذیرفته شدگان می بایست آمادگی جسمانی لازم راجهت تحصیل دراین رشته را داشته باشند و درصورت نداشتن شرایط جسمانی حسب تاییدمركز/ واحد مربوطه قبولی ایشان كن لم یكن تلقی می گردد.

6- افرادی كه با استفاده از تسهیلات آموزشی به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند اعم از كاركنان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور و همسر و فرزندان آنها وكاركنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به آن همچنین كاركنان رسمی وپیمانی و قراردادی سازمانهای طرف قرار داد با دانشگاه( با توجه به جدول شماره 8 صفحه 122 دفترچه راهنمای ثبت نام ) و همچنین ایثارگران، جهادگران ورزمندگان بر اساس توضیحات و تبصره های مندرج در صفحات 23 و 24 دفترچه راهنمای ثبت نام ملزم به ارائه مدارك مستند اشتغال به كار در سازمانهای یادشده و تائیدیه سهمیه به هنگام ثبت نام هستند.

از اینگونه پذیرفته شدگان باید گواهی لازم دال بر صحت ادعا اخذ و در پرونده ضبط گردد. ( برای كاركنان ارائه گواهی اشتغال به كار و اصل حكم كارگزینیالزامی است)

7- كارمندان مراكز/واحدهاو استان ها تحت پوشش پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته مركز/ واحد محل اشتغال خود نیستند. ضروریاست در صورت قبولی در محل اشتغال از ثبت نام و ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل آید.

8- اتباع خارجی پذیرفته شده می بایست كلیه شرایط ذكر شده در بند 3-2 مندرج  در صفحه 4 دفترچه راهنمای ثبت نام و نیز شیوه ثبت نام پذیرفتهشدگان  اتباع سال 91 را دارا  باشند.

9- پذیرفته شدگان ذكور از نظر مقررات نظام وظیفه بایستی با توجه به بند 3-1 و جدول شماره 1 و  تذكرهای  مندرج در صفحه 2  و3 دفترچه راهنمای ثبتنام، مدركی متناسب با وضعیت نظام وظیفه خود ارائه دهند.

10- پرداخت شهریه های ثابت و متغیر بر اساس بخشنامه های معاونت محترم اداری و مالی می باشد و دانشجویانی كه در دوره دانشپذیری از كلاسهای آمادگیمراكز/ واحدهای این دانشگاه استفاده نموده اند بایستی طبق ضوابط نسبت به پرداخت مابه التفاوت شهریه اقدام نمایند.

12- مغایرت معدل  كتبی سال سوم دیپلم متوسطه نظام جدیدرشته های ادبیات و علوم انسانی،ریاضی و فیزیك،علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی (كه ازسال 1384به بعد دیپلم خود را اخذ نموده اند ) و نیز افرادی كه دارای مغایرت سهمیه ثبت نامی می باشند  اجازه ادامه تحصیل ندارند.

13- مداركی كه پذیرفته شدگان لازم است بصورت حضوری جهت تشكیل پرونده ارائه نمایند:
1-  اصل و تصویر صفحات شناسنامه (اصل به دانشجو عودت شود )
2-  اصل و تصویر كارت ملی هر دو طرف (اصل به دانشجو عودت شود )
3- عكس با زمینه روشن (جهت مراجعه حضوری 6 قطعه 4×3 )
4- اصل و تصویر مدرك مشخص كننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان )
5- ارائه فرم تعهد پرداخت شهریه
6- اصل و تصویر دیپلم متوسطه (اصل به دانشجو عودت شود )
7-  اصل و تصویر مدرك پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم یا فوق دیپلم(اصل به دانشجو عودت شود)
8- اصل و تصویر كارنامه دوره متوسطه عمومی ودوره پیش دانشگاهی(اصل به دانشجو عودت شود )
9- اصل رسید پستی تائیدیه تحصیلی دوره  پیش دانشگاهی
10- گواهی اشتغال به كار و اصل حكم كارگزینی مربوط به استفاده كنندگان از سهمیه كارمندی
11- گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده كنندگان از سهمیه ایثارگری
 12- دانشجویان كه با  مدرك دیپلم نظام جدید در این آزمون شركت نموده اند ملزم به ارائه مدرك پیش دانشگاهی با تاریخ فراغت از تحصیل حداكثر91/11/30 می باشد و پذیرفته شدگانی كه تا تاریخ مذكور موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهی نشوند مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.
 13- دانشجویانی كه قبلاً در دوره های رسمی دانشگاهی درس یا دروسی را گذرانده اند می توانند حداكثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 93-92تقاضای معادلسازی دروس مذكور را به مركز/واحد مربوطه ارائه نمایند.لازم به ذكر است واحدهای درسی دارندگان مدرك كاردانی پیوسته(فاقد مدرك پیش دانشگاهی) طبق مقررات قابل معادل سازی نمی باشد.

  تذكر مهم : دانشجویان ملزم به اخذ و  گذراندن دروس دانشپذیری می باشند و دروس دوره دانشپذیری به هیچ عنوان معادلسازی نمی شود.
 
طراحی سایت : گروه وبین