شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

پایین ترین شهریه ها از آن دانشگاه پیام نور است

1391/09/23

دکتر کی منش، معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور گفت: در میان دانشگاه های دولتی پایین ترین شهریه ها از آن دانشگاه پیام نور است به گونه ای که هزینه سرانه هر دانشجو در دانشگاه های دیگر حدود ۱۰۰۰ میلیون ریال است در حالی که در دانشگاه پیام نور حدود ۶ میلیون ریال است.

وی افزود: تنها منبع اصلی درآمد دانشگاه پیام نور همین شهریه هاست و بودجه دولتی فقط صرف منابع مدیریتی می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ مرکز پیام نور و حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانشجو در پیام نور در حال تحصیل اند و بیشترین قبولی دانشجویان کارشناسی ارشد پس از دانشگاه دولتی از آن پیام نور است و نکته حائز اهمیت این است که این دانشگاه یک دانشگاه بومی است و شرایط مناسبی را جهت تحصیل دانشجویان در کنار خانواده فراهم می سازد.

طراحی سایت : گروه وبین