شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه پیام نور و ریاست محترم استان تهران از حوزه امتحانی مركز تهران جنوب در مورخ 1391/10/16

1391/10/16
در این بازدید معاون آموزشی جناب آقای دكتر دل افكار و ریاست استان جناب آقای دكتر ابراهیم پور از برگزاری آزمون مكانیزه دیدن نمودند. پس از بازدید با دانشجویان گفتگویی صورت گرفت و نقطه نظرات ایشان جمع آوری گردید.
طراحی سایت : گروه وبین