شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

زمان و نحوه گرفتن کارت شرکت در آزمون

1390/10/26

ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلبي كه در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي پيوسته و كارداني به كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سال 1390 ثبت‌نام نموده‌اند بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون كارشناسي پيوسته در صبح روز جمعه 30/10/1390 و آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد در بعدازظهر روز جمعه 30/10/90 در 175 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌ضمناً آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته فقط در مراكز استان برگزار مي گردد. كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه  27/10/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.


الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون مقاطع دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور

كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 27/10/1390 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.


ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
   آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد، فقط داوطلبان مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته به منظور رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون بايستي به باجه رفع نقص كارت مستقر در مركز استان مراجعه نمايند. (طبق جدول شماره 2)

تذكر مهم: داوطلباني كه به هر دليل موفق به دريافت و مشاهده كارت ورود به جلسه خود نمي شوند و يا اطلاعات كارت اعتباري ثبت نام خود را در اختيار ندارند لازم است با در اختيار داشتن مدرك شناسايي معتبر شخصا به باجه هاي رفع نقص مندرج در اين اطلاعيه بر اساس حوزه هاي تعيين شده مراجعه نمايند.لازم به ذكر است دريافت اطلاعات منحصرا از اين طريق امكان پذير است.


ج- داوطلبان مقطع كارشناسي چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15 و 19 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، سال اخذ مدرك ديپلم، فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل، سهميه كارمندي، شهرستان محل اشتغال و كدرشته‌ محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/10/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 10 و 13 (جنس، دين و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغايت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.
2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با قيافة وي مغايرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عكس به حوزه رفع نقص براي اصلاح كارت، در تاريخ مقرر مراجعه نمايد. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.


د- داوطلبان مقطع كارداني به كارشناسي چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12و 15 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، مؤسسه فارغ‌التحصيلي، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل مقطع كارداني، سهميه‌ كارمندي و كدرشته‌ محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/10/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3 و 8 (جنس و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغايت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (واقع در مركز استان) مراجعه نمايند.
2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با قيافة وي مغايرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عكس به حوزه رفع نقص براي اصلاح كارت، در تاريخ مقرر مراجعه نمايد. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
ه‍ ـ  داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 13 و 16 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، مؤسسه فارغ‌التحصيلي، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل مقطع كارشناسي، معدل مقطع كارداني «مربوط به دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ناپيوسته»، سهميه كارمندي و كدرشته‌ محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/10/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3 و 8 (جنس و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغايت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.
2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با قيافة وي مغايرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عكس به حوزه رفع نقص براي اصلاح كارت، در تاريخ مقرر مراجعه نمايد. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.


تذكر:
1ـ  چنانچه داوطلبان هر يك از مقاطع دوره‌هاي فراگير فوق‌الذكر مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهميه  كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به اين ترتيب عمل نمايد:
1-1-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا 1/11/90 به سايت اينترنتي ايثار به نشاني www.isaar.ir مراجعه نمايند. در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.
2-1-ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 1-1 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند. تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان ازطريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 1/11/90 در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.
2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، فاقد عكس، واضح نبودن عكس و  اشتباه عكس مي باشد ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/10/90 الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/10/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون،  2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
3- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد  ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/10/90 الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/10/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
4ـ داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

و‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار  الزامي است.
2-  درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت و سي دقيقه صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است نيم ساعت قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون  نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح‌) آغاز مي‌گردد. همچنين درهاي ورودي حوزه‌هاي امتحاني نوبت بعدازظهر راس ساعت 00/14 بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است نيم ساعت قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند، شروع فرآيند آزمون در بعد از ظهر رأس ساعت 30/14 (دو و نيم بعد از ظهر) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب،  هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند « ز » آمده است، رفتار خواهد شد

طراحی سایت : گروه وبین