شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

حذف عنوان فراگير از مدارك فارغ التحصیلان فراگير دانشگاه پيام نور

1387/04/05

خبرگزاري فارس: عنوان فراگير از مدرك پيام نور حذف شده است و يك مدرك به تمامي فارغ التحصيلان و دانشجويان پيام نور ارائه مي گردد كه ارزش بين المللي دارد. اعتبار مدرك فارغ التحصيلان اين دانشگاه باتوجه به دولتي بودن آن با ديگر دانشگاه ها يكسان است.
اگر دانش پذيري واحدهاي دانشگاه پيام نور را در موسساتي که مجاز معرفي شده اند طي کند، اين واحدهاي جز واحدهاي دانشگاهي وي پذيرفته مي شود در غير اين صورت و در صورتي که در موسسات غير مجاز گذرانده باشد، حتي در صورت قبولي در آزمون نيز، اين واحدها به عنوان واحدهاي دانشگاهي از وي پذيرفته نمي شوند و بايد مجدداً آن را بگذراند.
 

طراحی سایت : گروه وبین