شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

دختران دانشگاه پيام نور دو برابر پسران

1390/03/20

در دانشگاه پيام نور تعداد دانشجويان دختر تقريباً دو برابر دانشجويان پسر است. تعداد سه ميليون و 790 هزار و 859 دانشجو در حال حاضر در دانشگاههاي كشور در حال تحصيل هستند كه از اين تعداد يك ميليون و 915 هزار و 893 نفر مرد هستند. 818 هزار و 147 دانشجو در دانشگاه پيام نور تحصيل مي كنند كه از اين تعداد 251 هزار و 129 نفر مرد و 567 هزار و 18 نفر زن هستند، در دانشگاه پيام نور تعداد خانم ها تقريباً 2 برابر تعداد آقايان است.
در حال حاضر 14 درصد از دانشجويان در وزارت علوم، 23 درصد از دانشگاه پيام نور، 11 درصد در دانشگاه جامع علمي كاربردي، 38 درصد در دانشگاه آزاد، 5 درصد در دانشگاه هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 3 درصد در دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، 6 درصد در مراكز آموزش عالي مستقل و يك درصد در ساير دانشگاههاي اجرايي مشغول به تحصيل هستند.
آمار دانشگاه آزاد: يك ميليون و 460 هزار و 9 دانشجو در دانشگاه آزاد تحصيل مي كنند كه از اين تعداد 579 هزار و 821 نفر زن و 880 هزار و 188 نفر مرد هستند.
 

طراحی سایت : گروه وبین