شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

کارت هوشمند دانش براي دانشجويان پيام نور صادر شد

1389/08/12

مدير کل آمار و فناوري دانشگاه پيام نور از صدور کارت هوشمند دانش براي تمام دانشجويان اين دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي خبر داد و گفت: کارت هوشمند دانش با همکاري دانشگاه پيام نور و بانک صادرات براي تمام دانشجويان اين دانشگاه صادر شد.
امير فرمانبر با اعلام اين خبر اضافه کرد: دانشگاه پيام نور با همکاري بانک صادرات کارت هوشمند دانش ويژه تمام دانشجويان دانشگاه پيام نور در همه مقاطع صادر کرده است و حتي دانشجويان ورودي جديد اين دانشگاه هم مي توانند از مزاياي کارت هوشمند دانش بهره مند شوند!!! وي درباره معرفي اين کارت و نحوه استفاده از آن توسط دانشجويان، اظهار داشت: يک نوار مشکي رنگ روي اين کارت ديده مي شود که متعلق به بانک صادرات است و در مراکز خريد و عابر بانکها قابل استفاده است. قسمت ديگر اين کارت که بدون تماس است و تمام اطلاعات دانشجو از جمله عکس، آرم دانشگاه و شماره دانشجويي روي آن ديده مي شود.
به گفته فرمانبر، قسمت بدون تماس اين کارت در محيط دانشگاه براي دانشجويان قابل استفاده است.
وي افزود: اين کارت براي دانشجويان دانشگاه پيام نور همانند کارت دانشجويي در مراکز خريد عمل مي کند و دانشگاه پيام نور به اسم هر دانشجو با مبلغ صفر ريال براي دانشجويان در اين بانک حسابي افتتاح مي کند تا دانشجويان هر زمان که خواستند با هزينه شخصي خود اين کارت را شارژ کنند.وي افزود: هيچگونه محدوديت شارژي براي آنان در اين کارت وجود ندارد.
 

طراحی سایت : گروه وبین