شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

امکان تغییر شیوه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی از دوره آموزشی به دوره آموزشی - پژوهشی

1393/4/22
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی از امکان تغییر شیوه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی از دوره آموزشی به دوره آموزشی – پژوهشی خبر داد.
دکتر کریمی افزود: در اجرای بند 1 فصل دوم نظام نامه یادگیری الکترونیکی و با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تغییر شیوه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی از آموزشی به آموزشی - پژوهشی از نیمسال اول 93-94 با رعایت سقف حداکثر 30% دانشجویان هر رشته تحصیلی در مرکز/واحد پذیرش دانشجویان و با شرایط ذیل امکانپذیر است.
1-     گذراندن حداقل 2 نیمسال تحصیلی و 12 واحد از دروس غیر جبرانی، با کسب معدل 15 و بالاتر.
2-      تکمیل و تحویل فرم های تقاضا حداکثر تا 1 ماه پس از پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان آن دوره به کارشناس رشته در مرکز/واحد پذیرش دانشجو.
3-     در صورتیکه تعداد متقاضیان از سقف تعیین شده بیشتر باشد، ملاک انتخاب، معدل کل افراد حائز شرایط در زمان دریافت فرم های تقاضای تایید شده است.
4-      تائید نهایی توسط رئیس مرکز/واحد محل پذیرش دانشجو و بر اساس تصمیم گیری با توجه به تعداد دانشجوی متقاضی و استاد راهنما انجام می شود.
5-      برنامه ریزی و زمانبندی لازم برای تائید طرح پژوهشی، مانند سایر دانشجویان آموزشی- پژوهشی در مرکز /واحد پذیرش دانشجو انجام می شود.
6-     دانشجو حداکثر یک بار در طول تحصیل خود حق تغییر شیوه تحصیلی را دارد.

این دستورالعمل از نیمسال اول 94-93 لازم الاجراست.   
 
طراحی سایت : گروه وبین