شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

دفترچه راهنمای ثبت نام

برای اطلاع هرچه بیشتر از جزئیات و نحوه ثبت نام و پذیرش دانشگاه پیام نوراز طریق دوره های فراگیر ،PDF دفترچه ثبت نام این دانشگاه در چند دوره اخیر در اختیار داوطلبان قرار داده شده است. بدیهی است آخرین دفترچه یعنی نوبت 14 (سال 1393) شامل آخرین تغییرات در منابع و آئین نامه های پذیرش می باشد.

دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1386 ( نوبت 6 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1387 ( نوبت 7 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1388 ( نوبت 8 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1389 ( نوبت 9 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1390 ( نوبت 10 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1390 ( نوبت 11 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1391 ( نوبت 12 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1392 ( نوبت 13 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1393 (نوبت 14 ) دانلود
طراحی سایت : گروه وبین