شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

مقررات نظام وظیفه

مقررات وظيفه عمومي

با عنايت به اين كه برابر ضوابط در دوره ي دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانشپذيران تعلق نمي گيرد، لذا داوطلبان مرد علاقه مند به تحصيل در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مجاز به شركت در دوره دانشپذيري كارشناسي ارشد(دوره دوازدهم ) ميباشند:
              
شرح وضعيت نظام وظيفه

1.كارت پايان خدمت.
2.كارت معافيت: دائم (عفو رهبري، كفالت يا پزشكي و ...)
كارت معافيت: موقت در مدت اعتبار آن (ارائه ي كارت دائم در هنگام ثبت نام،تشكيل پرونده دانشجويي الزامي است)
3.پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با ارائه گواهي اشتغال و حكم استخدامي از يگان مربوط.
4.متعهد خدمت در هر يك از سازمانها (دانش آموخته دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد)، با ارائه گواهي اشتغال مبني بر «تعهد خدمت و معافيت از انجام خدمت سربازي پس از انجام تعهد»
5.مشمولان ليسانس اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير نهادها فاقد غيبت قبل از اعزام، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تذكر: اين گونه داوطلبان پس از قبولي در آزمون دانشپذيري، در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام و يا سپري شدن بيش از يك سال از خدمت وظيفه ي آنان در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي،ترخيص نخواهند شد و ادامه تحصيل آنان برابر ضوابط دانشگاه فقط در صورت هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت خود، به صورت تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي امكانپذير است.
6.دارندگان دفترچه ي آماده به خدمت بدون مهر غيبت، دانش آموخته مقطع كارشناسي
تذكر:اين داوطلبان (در دوره دانشپذيري) موظفند در موعد مقرر توسط ناجا، به خدمت وظيفه عمومي اعزام و در صورت قبولي در آزمون دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي) به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام و سپري نشدن بيش از يك سال از خدمت سربازي آنان؛ تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند. بديهي است ثبت نام داوطلباني كه در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي (پس از اعلام نتايج دانشپذيري)، سر رسيد تاريخ اعزام به خدمت آنان در برگ اعزام سپري نشده باشد، بلامانع است.
7.دانش آموخته مقطع كارشناسي در تاريخ 1391/06/31 در فرصت 6 ماهه پس از دانش آموختگي، با داشتن تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تذكر: اين داوطلبان (در طول مدت دوره ي دانشپذيري) در تاريخي كه توسط ناجا اعلام مي گردد، بايد مبادرت به اخذ دفترچه و پس از اخذ آن نسبت به اعزام خود در موعد مقرر اقدام نمايند و پس از قبولي قطعي در آزمون، هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي ـ در صورت داشتن شرايط و نداشتن غيبت سربازي تقاضاي ترخيص و معافيت تحصيلي نمايند.
8.دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي، كه حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 92- 1391 دانش آموخته مي شود (فاقد غيبت سربازي).
تبصره:پذيرفته شدهاي كه بعد از قبولي قطعي در آزمون (هنگام ثبت نام و تبديل وضعيت به دانشجويي در دانشگاه) مدت 6 ماه از تاريخ دانش آموختگي وي در دوره كارشناسي سپري نشده باشد نيازي به ارائه ي برگ اعزام به خدمت ندارد.
9.دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و يا حوزه هاي علميه معتبر (در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم و خراسان)
تذكر: اين داوطلبان كه قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند پس از قبولي در آزمون با ارائه تصويري از همان معافيت تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصيل در هر نيمسال تحصيلي از دانشگاه اوليه، مي توانند ادامه تحصيل دهند.
تبصره: بديهي است هر موقع دانشگاهها و حوزههاي علميه،معافيت تحصيلي دانشجو و طلبهاي را خاتمه يافته اعلام نمايند،مشمول ديگر نمي تواند با عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد لذا برابر مقررات بايستي مطابق با اعلام وضعيت دانشگاه اوليه،خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي و به خدمت وظيفه اعزام شده و در صورت ارائه گواهي اشتغال به خدمت ادامه تحصيل دهد.
تبصره 1: درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجوي مشمول پذيرفته شده بعد از قبولي قطعي در آزمون دانشپذيري (از زمان تبديل وضعيت به دانشجويي) انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از نظر معافيت تحصيلي، از اين زمان (يعني دانشجويي) محاسبه مي گردد.
تبصره2: داوطلبان پذيرفته شده مشمول در صورتي كه در حين انجام خدمت مقدس سربازي در هر يك از دوره هاي دانشگاه پيام نور، به  عنوان دانشجو پذيرفته شوند و بيش از يك سال از خدمت آنان سپري شده باشد، با توجه به نظام آموزشي دانشگاه در صورت تمايل با موافقت يگان محل خدمت وظيفه خود مي توانند تحصيل همزمان با خدمت سربازي داشته باشند. در اين صورت مي توانند امتحانات پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه كه در نزديكترين مركز يا واحد دانشگاه پيام نور به محل خدمت برگزار خواهد شد. شركت نمايند. بنابراين نيازي به ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند. بديهي است مسئوليت هماهنگي و وفق خود با مقررات ناجا و دانشگاه به عهده ي پذيرفته شدگان است و دانشگاه هيچ مسئوليتي در اين زمينه به عهده نخواهد داشت.
طراحی سایت : گروه وبین