شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

شرایط عمومی
مدرك تحصيلي مورد پذيرش دوره فراگير در مقطع كارشناسي ارشد

1- دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته رسمي و بالاتر مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي تحصيلي علوم (شامل: گروههاي علوم پايه، علوم پزشكي، علوم دامپزشكي، علوم كشاورزي و علوم فني مهندسي) ـ علوم انساني (شامل: گروههاي علوم انساني و هنر)

2- دارندگان مدارك كارشناسي ناپيوسته رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي تحصيلي علوم (شامل: گروه هاي علوم پايه، علوم پزشكي، علوم دامپزشكي، علوم كشاورزي و علوم فني مهندسي) ـ علوم انساني (شامل: گروه هاي علوم انساني و هنر)

- دارندگان مدارك كارشناسي رسمي و بالاتر مندرج درلیست مدرك تحصيلي مورد پذيرش دوره فراگير در مقطع كارشناسي ارشد مي توانند بدون توجه به نوع رشته كارشناسي خود در يك رشته از رشته هاي كارشناسي ارشد اعلام شده ثبت نام نمايند.
تذكر مهم: در صورتي كه رشته كارشناسي داوطلب با رشته كارشناسي ارشد انتخابي وي همنام و يا مشابه نباشد به تشخيص گروه آموزشي مربوط، چنين داوطلباني در دوره دانشجويي علاوه بر واحد مصوب مقطع كارشناسي ارشد بايد حداكثر تا 24 واحد جبراني از مقطع كارشناسي همان رشته را با موفقيت بگذرانند.
الف. دارندگان مدرك معادل كارشناسي (معادل ليسانس) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1374 شوراي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي توانند در اين آزمون متقاضي رشته هاي كارشناسي ارشد شوند.
ب. دارندگان مدرك معادل كارشناسي (معادل ليسانس) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارشناسي حدنصاب نمره علمي لازم را كسب نموده و پذيرفته شده اند، مي توانند در آزمون رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد گروه امتحاني ثبت نام و شركت نمايند. اين قبيل داوطلبان در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل كارشناسي خود را پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مدارك لازم به مركز انتخابي ارائه نمايند.
ج. بر اساس مصوبه جلسه 748 مورخ 1388/11/17 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي، دانش آموختگان دوره هاي معادل كارشناسي (دارندگان مدارك معادل) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند.
د. دانشجوي نيمسال آخر دوره كارشناسي در صورتي كه حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 92-1391( بهمن 91) دانش آموخته شود مي تواند در آزمون دوره دانشپذيري شركت كند اين داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون دوره دانشپذيري و احراز شرايط ظرفيت هر رشته مركز، هنگام ثبت نام بايد گواهي دانش آموختگي خود را ارائه كند. اين گونه داوطلبان بايد فرم مخصوص معدل مبني بر تعداد واحد و معدل واحدهاي گذرانده را تكميل و نزد خود نگه دارند تا در زمان مقتضي به سازمان سنجش يا مركز محل تحصيل ارائه نمايند.
ه. بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 1374/11/3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طلاب و فضلاء حوزه علميه كه بر اساس مدارك صادر شده مديريت حوزه هاي علميه قم و خراسان دوره سطح دو را با موفقيت گذرانده اند، همانند دارندگان مدارك كارشناسي در رشته هاي علوم انساني ميتوانند در اين دوره ها ثبت نام نمايند. ضمناً بر اساس مصوبه مذكور، اين متقاضيان فقط ميتوانند در رشته هاي علوم انساني ادامه تحصيل دهند.
توجه: هر داوطلب می تواند حداقل 1 و حداکثر 10 کد رشته/محل را فقط از یک رشته امتحانی در تقاضا نامه ثبت نامی درج نمایند.

شرايط تبديل وضعيت از دانش پذيري به دانشجويي
1ـ نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تاثیر 80 در صدی میانگین دروس حاصل از آزمون دانش پذیری  و تاثیر 20 درصدی میانگین مدرک کارشناسی می باشد.
2ـ میانگین مدرک کارشناسی برای  دانش پذیرانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.
3ـ برای پاسخهای غلط نمره منفی لحاظ  نمی شود.
4ـ تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط زیر است:
1ـ 4 ـ شرکت درآزمون هاي پايان نيم سال دانش پذيري مشتمل بر 8 تا 10 واحد درسي.
2 ـ 4 ـ کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی.

برخي از ضوابط نيم سال دانش پذيري
براي اطلاع آن دسته از داوطلباني که مايل به ثبت نام در دوره دانش پذيري کارشناسي ارشد  مي باشند، برخي ضوابط نيم سال دانش پذيري به شرح زير اعلام مي گردد:
1.ثبت نام در دوره هاي فراگير کارشناسي ارشد به منزله پذيرش کليه ضوابط ومقررات دانشگاه تلقي مي شود.
2.مسئوليت تهيه کتب ومنابع درسي معرفي شده به عهده دانش پذير مي باشد ودانشگاه هيچگونه مسئوليتي دراين خصوص ندارد.
3.عدم شرکت در آزمون دروس دوره دانش پذيري به منزله انصراف تلقي گرديده، مدارک ثبت نام ومبلغ شهريه واريزي عودت داده نخواهد شد.
4.کليه آزمون هاي دوره دانش پذيري به صورت تستی برگزار مي شود .
5.سوالات آزمون ها مطابق منابع معرفی شده در دفترچه راهنماي پذيرش دانش پذير طراحي مي شود.
6.برگزاري آزمون وتصحيح پاسخنامه ها از طريق سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي شود.
7.چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقايق راکتمان نموده يا واجد شرايط يکي از ضوابط ورود به اين دوره ها (با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام) نبوده در هر مرحله اي از تحصيل از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
8.هيچگونه مزايا از قبيل کمک هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه و .... به دانش پذير تعلق نمي گيرد.
9.کارکنان دانشگاه پيام نور باهر وضعيت استخدامي درصورت تمايل به ثبت نام در دوره هاي فراگير مجاز به انتخاب رشته هاي مرکز محل اشتغال خود نبوده ومي توانند مرکز ديگري را براي تحصيل انتخاب  نمايند. بديهي است در صورت انتخاب مرکز محل خدمت وپذيرش، قبولي آنها لغو خواهد شد.
10.داوطلب بايد از توانايي جسمي متناسب با رشته تحصيلي انتخابي خود برخوردار باشد درغير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي به عهده اوست.طراحی سایت : گروه وبین