شماره دانشپذیری :

دانشگاه پیام نور

نظام وروشهای آموزش و پذیرش
روش های آموزش
آموزش نيمه حضوري:عبارت است از سازماندهي به فرآيند ياددهي ـ يادگيري،به گونهاي كه هر مركز آموزشي در انتخاب و كاربرد راهكارهايي براي استفاده از يك يا چند نوع مواد آموزشي، رسانهو ساير وسايل ارتباط جمعي توانا باشد. در اين نوع آموزش، بهرهگيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) فرآيند يادگيري را با مشاركت خود يادگيرندگان تسهيل ميكند.
به عبارتی دیگر آموزش نيمه حضوري نظامي، با بهرهگيري از فناوري آموزشي، استفاده از كتابهاي درسي خودآموز و دانشجو محوري در يادگيري، ضرورت حضور دانشجو در كلاسهاي درسي را كاهش ميدهد و در واقع، در اين نوع آموزش عملاً ميتوان كلاسهاي تدريس را به كلاسهاي مرور درس و رفع اشكال گروهي تبديل كرد. مزاياي اين نظام آموزشي عبارت است از دانشجو محوري، امكان مطالعه مستقل، پوشش فراگير، ارائه دروس در وقت كمتر از لحاظ حضور ضروري دانشجو و در نتيجه، كاهش هزينهها و وابستگي كمتر به الزامات آموزشي نسبت به روشهاي مرسوم، و در عين حال، اثربخشي آموزش.
 
آموزش باز:مهمترين هدف و معناي آموزش باز، كاهش موانع زماني و مكاني و محدوديتهاي مربوط به برخي مقررات نظام آموزشي متعارف است. به گونهاي كه زمينههاي عرضه آموزش عالي به افرادي فراهم آيد كه به علت دوري يا نداشتن دسترسي به مراكز آموزشي و محدوديتهاي زماني و شغلي و اقليمي براي بهرهمندي از آموزش متعارف امكان كمتري دارند.
 
آموزش از راه دور:نظام آموزش نويني براي سازماندهي به فرآيند يادگيري ـ ياددهي است كه مراكز آموزشي را، به منظور انتخاب و كاربرد راهكارهايي براي استفاده از يك يا چند نوع مواد آموزشي، رسانهها و ساير وسايل ارتباط جمعي، تجهيز ميكند. همچنين با به كارگيري اين نوع آموزش و با بهرهمندي از فناوريهاي جديد در عرضه خدمات آموزشي از راه دور، فرآيند يادگيري با مشاركت خود يادگيرندگان سهلتر ميشود.

نظام آموزش
دانشگاه پيام نور، در مقام بزرگترين شبكه آموزش عالي دولتي كشور با نظام آموزش باز و روشهاي آموزشي نيمه حضوري و غيرحضوري (آموزش از راه دور) با صرف سرمايه كمتر امكان توسعه ظرفيت پذيرش دانشجوي بيشتري را در قالب دورههاي  زیر براي علاقمندان ورود به آموزش عالي و دانشگاهها فراهم آورده است.
 
1. دورههاي نيمه حضوري  2. دورههاي غيرحضوري    3. آموزش الكترونيكي (مجازي)
 
1. دورههاي نيمه حضوري:در دوره نيمه حضوري دانشگاه پيام نور با بهرهگيري از فناوري آموزشي و تجهيز كلاسهاي درسي به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اسلايد پاور پوينت و يا سيستم تلويزيون و DVDتوانسته است كلاسهاي آموزشي خود را در قالب ساعت محدودتري نسبت به ساعات كلاسهاي دانشگاههاي سنتي كشور برنامهريزي و برگزار كند.
2. دورههاي غيرحضوري:دورههاي غيرحضوري از دورههاي مهم در نظام آموزشي باز و از راه دور است كه دانشجو نياز به حضور در كلاس ندارد.
3. آموزش الكترونيكي (مجازي):آموزش الكترونيكي و اينترنتي كه اصطلاحاً آموزش مجازي ناميده ميشود شيوهاي از ارائه آموزش دانشگاهي است كه با الگوبرداري از تجارب نوين جهاني آموزش از راه دور،و با استفاده از جديدترين ابزارهاي چند رسانهاي سازماندهي شده است. در اين شيوه آموزشي كليه آموزشهاي لازم از طريق لوحهاي فشرده و مواد آموزشي چند رسانهاي و با استفاده از اينترنت و بهصورت تحت وب عرضه ميشود.
 
نظام پذیرش
 
دانشگاه پيام نور از دو طريق اقدام به پذيرش دانشجو مينمايد.
1. كنكور سراسري            2. دورههاي فراگير
 
1. كنكور سراسري: دانشجويان اين دورهها از طريق آزمون سراسري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه سازمان سنجش برگزار مينمايد در مقاطع كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پذيرفته ميشوند.
2. دورههاي فراگير:  دانشگاه پيام نور با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال 1372 با برگزاري دورههاي فراگير، در مقاطع كارشناسي، و در سال 80 در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و از سال 1388 در مقطع كارشناسي ناپيوسته اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. هدف از برگزاري اين دورهها با توجه به ضرورت تحقق عدالت در توسعه آموزش عالي و ضرورت دسترسي همه داوطلبان واجد شرايط علمي به آموزش دانشگاهي و ارتقاء سطح علمي جامعه است.
در این شیوه آزمون یا کنکور ورودی گرفته نمی شود داوطلب می بایستی یکی از رشته های ارائه شده توسط دانشگاه پیام نور را به دلخواه و بدون محدودیت انتخاب نموده و در کلاسهای ترم اول( که همان دوره دانشپذیری گفته می شود ) ثبت نام نمایند و در پایان ترم مانند سایر دانشجویان در دانشگاه ها در امتحانات پایان ترم اول که به صورت تستی و از طرف دانشگاه پیام نور برگزار می شود شرکت نمایند و در صورت کسب حدنصاب لازم به عنوان دانشجئ رسمی پیام نور پذیرفته و برای ترم دوم ثبت نام نمایند.(توضیح بیشتر).
طراحی سایت : گروه وبین