شماره دانشپذیری :

درباره مبین

آزمونهای آزمایشی
يکي ديگر از خدمات انحصاري موسسه آموزش عالی آزاد مبین برگزاري آزمون هاي شبيه سازي شده منظم به شيوه آزمون فراگير پيام نور است. اين آزمون ها در 4 مرحله و به صورت طبقه بندي شده انجام و کاملاً بر اساس استانداردهاي آزمون فراگير پيام نور است و اجراي آن در محيط هاي استاندارد دانشگاهي انجام مي گيرد. از ديگرخصوصيات آن مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- طراحي سوالات توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها
2- داوطلباني که به هر صورت قادر به حضور در سر جلسه اين آزمون ها نيستند از جمله داوطلبان شهرستاني که در محل اقامت آنها مرکز مجازي براي برگزاري اين آزمون ها وجود ندارد، مي توانند از نرم افزار برگزاري اينترنتي آزمون مبین که براساس آخرين استانداردهاي جهاني طراحي شده و منحصراً در اختيار داوطلبان اين مرکز قرار دارد، استفاده نمايند.
3- مهمترين ويژگي اين آزمون ها،سيستم عملکرد آناليز و يا بررسي نتايج دقيق آن براساس آناليز هزاران کارنامه سنوات گذشته و صدور کارنامه کامپيوتري مي باشد. سيستم تصحيح اين آزمون ها، توسط کارشناسان برجسته موسسه آموزش عالی آزاد مبین طراحي گرديده و علاوه بر محاسبـه معدل داوطلب (تراز) که به کمک فرمول خاص محاسبه معـدل دوره هاي فراگير انجام مي شود، اين امکان را فراهم ميآورد تا امکان قبولي داوطلب را در رشته و شهر دلخواه خود بدست آورد.
توجه: نحوه محاسبه معدل آزمون فراگير دانشگاه پيام نور و همچنين حداقل معدل لازم براي قبولي در رشته ها و شهرهاي مختلف توسط کارشناسان و متخصصين اين مرکز استخراج شده و تنها در اختيار اين مرکز قرار دارد. (به قسمت مشاوره تخصصي مراجعه شود.) لذا برگزاري آزمون هاي شبيه سازي شده نيز که وابستگي به محاسبه نتايج داوطلبان به صورت صحيح دارد، منحصراً توسط مراکز تحت پوشش موسسه آموزش عالی آزاد مبین انجام مي شود.
4- در پايان تمامي آزمون ها پاسخنامهي کاملاً تشريحي با ذکر شماره صفحه کتاب مرجع به داوطلبان ارائه مي گردد تا علاوه بر دريافت پاسخ ها، پاسخ هاي نادرست و نزده سوالات خود را آناليز کرده و با مراجعه به منابع آزمون نقاط ضعف خود را بر طرف نمايند.

طراحی سایت : گروه وبین